Covid – Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 28. 10. 2020

Článek byl aktualizován 29. října 2020

 V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 26. 10. 2020 č. 1102 (dále jen „Usnesení 1102“) a č. 1103 (dále jen „Usnesení 1103“) sdělujeme Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s.

 Na základě Usnesení 1102 a Usnesení 1103 jsou s účinností od 28. 10. 2020 00:00 hod. do dne 03. 11. 2020 do 23:59 hod. stanoveny níže uvedené zákazy a omezení, a to jednak v souvislosti s volným pohybem osob (Usnesení 1102) a dále k zákazu či omezení provozoven, dalších zařízení a akcí (Usnesení 1103).

Oproti předchozím omezením dle Usnesení 1078 a Usnesení 1079 nedochází k žádným změnám, a to vyjma stanovení zákazu nočního vycházení, tedy od 21:00 do 04:59, když z hlediska sportu je stanovena jediná relevantní výjimka týkající se cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské či jiné obdobné činnosti (profesionální sportovci).

Nadále tedy platí následující zákazy a omezení.

Dle čl. I Usnesení 1102 je zakázán volný pohyb osob na území ČR s určitými výjimkami. Z hlediska sportu jsou pak významné následující výjimky:

 1. Profi sport: cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti nebo jiné obdobné činnosti;

 2. Všechen sport: cesty za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam;

Současně se pak dle čl. II Usnesení 1102 nařizuje:

 1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I a II tohoto usnesení (viz předchozí odstavec),

 2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,

 3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou

 • členů domácnosti,

 • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele (profi sport),

 • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost (profi sport),

zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné;

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že profesionální sportovci nejsou Usnesením 1102 omezeni ve své činnosti. Naopak amatérský sport je v podstatě zastaven, jelikož ze zákazu volného pohybu osob je dána výjimka pouze ve vztahu k přírodě a parkům, a nikoliv ke sportovištím (vnitřním i venkovním). Dle vyjádření ministra zdravotnictví na sociálních sítích a v médiích po vydání předchozích opatření, by mělo být nadále možné využívat venkovní sportoviště i ze strany amatérských a rekreačních sportovců. Tento názor však bohužel nebyl explicitně nijak promítnut do textu Usnesení 1102, kde se nadále uvádí pouze příroda a park.

Dále pak třeba zohlednit i další omezení stanovená v Usnesení 1103.

Dle Usnesení 1079 (čl. I odst. 4) se zakazuje:

 • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách,

 • provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,

Z výše uvedeného je tedy patrné, že profesionální sportovci (byť obecně spadají do výjimky z volného pohybu osob) mohou svou činnost vykonávat výhradně na venkovních sportovištích, a to navíc bez využití vnitřního zázemí těchto sportovišť (šatny, sprchy apod.)

Na druhou stranu je pak třeba konstatovat, že byť mohou být venkovní sportoviště bez vnitřního zázemí otevřena povšechně, tak amatérští sportovci na ně nemají přístup, jelikož se na sportoviště nevztahuje výjimka z volného pohybu osob (pouze parky a příroda). Zjednodušeně lze tedy konstatovat, že venkovní sportoviště sice mohou být otevřena, ale nikdo na ně nesmí přijít (vyjma profesionálních sportovců). Mediální vyjádření ministra zdravotnictví ohledně možnosti využití venkovních sportovišť nebylo do aktuální textace Usnesení 1102 nijak promítnuto. Je tedy otázkou, jak se k dané věci budou stavit příslušné kontrolní orgány. Pro srovnání pak uvádím, že v případě jarních opatření bylo pracováno s pojmy „sportoviště“, „příroda“ a „park“ samostatně. Venkovní sportoviště tedy nebyla jakousi podmnožinou pojmů příroda a park.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne ze dne 19. 10. 2020, č. j. MZDR 157/202037/MIN/KAN, byla s účinností ode dne 21. 10. 2020 od 0:00 hod. do odvolání nastavena pravidla týkající se povinnosti nosit ochranu dýchacích cest. Z hlediska sportu je pak významná výjimka stanovená v čl. I. odst. 2 písm. y) mimořádného opatření, kdy jsou z povinnosti nosit ochranu dýchacích vyjmuti sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

Závěry:

 1. Je stanoven úplný zákaz výkonu sportovní činnosti na vnitřních sportovištích, bez ohledu na charakter sportovní činnosti.

 1. Výkon sportovní činnosti na venkovních sportovištích je umožněn pouze profesionálním sportovcům (bez vnitřního zázemí – šatny, sprcha apod.), a to bez omezení počtu osob.

 1. Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou sportovat pouze v parcích a přírodě, a to maximálně v počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti. Prohlášení ministra zdravotnictví o možnosti přístupu na venkovní sportoviště pro amatérské sportovce nebylo do Usnesení 1102 nijak promítnuto.

 1. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích vyjmuti sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.