FK Meteor Praha VIII, z.s., U Meteoru 29/3, 180 00 Praha 8

IČO: 49626183

Věc: Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu podle §6 a §27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek na realizaci akce:

„Rekonstrukce umělého osvětlení fotbalových hřišť FK Meteor Praha VIII,z.s.“

 

 

Zadavatel:    FK Meteor Praha VIII, z.s.

 se sídlem: U Meteoru 29/3, 180 00 Praha 8

 IČ :   49626183, DIČ: CZ 49626183

                       zastoupený předsedou FK ing. Miloslavem Volfem

tel.: 603 841 122

email: pavel.stehlik@fkmeteorpraha.cz

 

za účelem zadání zakázky podle §6 a §27 zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách formou výzvy více uchazečům z důvodů zjištění ceny obvyklé v místě plnění zakázky Vás vyzýváme k podání cenové nabídky a kalkulace na práce spojené s realizací zakázky „Rekonstrukce umělého osvětlení fotbalových hřišť FK Meteor Praha VIII, z.s.“.

 

I.  Vymezení plnění veřejné zakázky

 

Předmětem  plnění  veřejné  zakázky malého rozsahu je zajištění potřebných prací s realizací zakázky

„Rekonstrukce umělého osvětlení fotbalových hřišť FK Meteor Praha VIII, z.s.“.

 

FK Meteor Praha VIII, z.s. má zájem o výměnu umělého osvětlení na fotbalových hřištích s umělým travnatým povrchem v k. ú. Libeň, obec Praha 8.
a) fotbalové hřiště s umělým travnatým povrchem má rozlohu zhruba 100 x 60m a je osvětleno 24 halogenovými světlomety s výbojkami 2 000W na čtyřech stožárech. Toto osvětlení je funkční od roku 2004 a v současné době dochází k častým poruchám a neustálé výměně výbojek a svítivost neodpovídá příslušným technickým parametrům a normám, které vyžaduje technická komise FAČR.
Na tomto fotbalovém hřišti se hrají soutěže výkonnostního fotbalu (ČFL, divize, přebor Prahy).
Požadavek zadavatele je na výměnu umělého osvětlení o intenzitě 300 Lx s tím, že nové výbojky budou vyměnitelné takovým způsobem, aby nedocházelo při každé výměně k opětovnému směrování a fixování osvětlení.
b) fotbalového hřiště s umělým travnatým povrchem o rozloze 56 x 34 m, které je v těsném sousedství hlavní hrací plochy a svým účelem bude sloužit pro sportovní činnost mládežnického fotbalu. Požadavek zadavatele je na instalaci umělého osvětlení o intenzitě 200 Lx s tím, že by nastavení nasvícení bylo

provedeno s využitím stávajících stožárů a s technickým požadavkem, že každá hrací plocha může být osvětlena samostatným ovládáním.
Účelem této výměny je zkvalitnění osvětlení hrací plochy, pokud možno snížení příkonu elektrické energie a minimalizace údržby celého osvětlovacího systému.

 

Další upřesnění rozsahu prací bude specifikováno na základě osobní návštěvy, prohlídky fotbalového areálu a konzultace se zadavatelem včetně předání případných podkladových materiálů a výkresů.

 

II.  Doba a místo plnění veřejné zakázky

Zahájení realizace díla:   24.9.2018

Ukončení realizace díla:  31.10.2018

Místem plnění:

a) fotbalový areál FK Meteor Praha VIII, z.s., Bedřichovská 151/14, 180 00 Praha 8

b) fotbalový areál FK Meteor Praha VIII, z.s., U Meteoru 29/3, 180 00 Praha 8

Prohlídka míst plnění je možná po případné telefonické domluvě s Janem Fíčkem, tel.:603 471 734.

III. Nabídková cena

Ve své nabídce,  prosím, uveďte vyjádření k následujícím bodům:

  1. Uveďte cenové relace prací a navrhovaných materiálů, přípravné a závěrečné práce včetně revizí a zkušebního provozu, a to s uvedením jakékoliv cenové kalkulace, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena a tvořila součást celkové ceny o dílo.

Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou po celou dobu zhotovení díla a bude obsahovat veškeré náklady a bude obsahovat podrobnou položkovou cenovou kalkulaci.

Cena bude stanovena v základu daně bez DPH, dále bude vyčíslena sazba DPH a výše DPH. V případě přenesené daňové povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty bude informativně vyčíslena výše DPH a cena bude uvedená v základu daně.

Platební podmínky  se řídí  zásadami  pro  poskytování  a  čerpání  prostředků  z rozpočtu Magistrátního úřadu hl.m. Prahy.

2.    Lhůty výstavby včetně harmonogramu – termín dokončení.

3.  Záruční podmínky a záruka za jakost. Výše smluvních pokut při nedodržení termínu   dokončení celého díla v Kč za den.

4.     Seznam referencí o Vaší činnosti obdobného charakteru.

  1.   Doložení kvalifikačních předpokladů v souladu se zákonem  č. 134/2016 Sb., o veřejných

zakázkách – doložení živnostenského oprávnění v podnikání v dané činnosti a výpis

z obchodního rejstříku.

  1.   Zjistí-li uchazeč, že v zadání nebyly zahrnuty všechny práce nezbytné pro provedení stavby,

uvede je ve zvláštním soupisu včetně ocenění (bez DPH, DPH , včetně DPH).

 

IV.   Další podmínky zadavatele

  • Zájemce předloží jako součást nabídky znění návrhu smlouvy o dílo. Návrh smlouvy bude podepsán statutárním zástupcem uchazeče.
  • Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit podmínky soutěže, dále soutěž do rozhodnutí

o výběru nejvhodnější nabídky zrušit, případně veškeré přijaté nabídky odmítnout.

  • Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit,

případně vyjasnit informace deklarované uchazeči  v nabídkách.

  • Zadavatel stanovuje minimální záruční lhůtu pro veškeré stavební práce a dodávky na 36 měsíců. Záruční lhůta počíná dnem převzetí příslušné části díla nebo výrobku.
  • Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o upřesnění smlouvy.

V.  Způsob  zpracování  nabídky :

Nabídku  podá  uchazeč  písemně  v 1 originále v souladu  s vyhlášenými  podmínkami soutěže  a  zadáním. Budou vyplněny  přílohy  pro výběrové  řízení  (výkaz výměr).  Nabídka  včetně veškerých požadovaných dokladů bude podepsána  statutárním orgánem  uchazeče, nebo  osobou  zmocněnou k zastupování statutárního orgánu, v takovém případě  doloží  uchazeč v nabídce  originál  plné  moci.  Nabídka  bude  zpracována  a  seřazena podle  podmínek  soutěže,  jednotlivé listy budou očíslovány. Nabídka  bude  pevně spojena v jednu nerozebíratelnou složku  a  zabezpečena  proti  manipulaci  s jednotlivými  listy.

VI.  Místo a doba pro podávání obálek s nabídkami

Uchazeči  podají své  nabídky osobně, nebo poštou na adresu zadavatele FK Meteor Praha VIII, z.s. U Meteoru 29/3, 180 00 Praha 8 v pracovní  dny od  9,00 do 16,00 hod. nejpozději do pátku 14. 9. 2018 do 16 hodin. Všechny  nabídky  musí  být  doručeny  do  ukončení  soutěžní  lhůty. Uchazeči podají  nabídku  v uzavřené neporušené  obálce označené názvem veřejné zakázky malého rozsahu a heslem ,,NEOTEVÍRAT – SOUTĚŽ,,. Obal  bude na  uzavření  opatřen  razítkem, případně podpisem. Obálka či  jiný  obal  bude odpovídajícím  způsobem zajištěn proti manipulaci.

 

 

V Praze dne 20. 8. 2018

 

 

Ing. Miloslav Volf, v.r.

předseda

FK Meteor Praha VIII, z.s.