FK Meteor Praha VIII, z. s. má k dispozici tři sportovní areály:

 

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

sportovních areálů FK Meteor Praha VIII, z. s.

§ 1

Obecná ustanovení

1. Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená provozovatelem fotbalových areálů FK Meteor Praha VIII, z.s. v ulici U Meteoru 29/3, Bedřichovské ul. 151/14 v Praze 8 a Tuháňská 173 v Praze 9, kterým je FK Meteor Praha VIII, z. s. se sídlem U Meteoru 29/3, 180 00 Praha 8. Ten také určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků vstupujících do těchto areálů a používajících v nich zařízení provozovatele.

2. Účelem Návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionech a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou v areálech uskutečňovat. Cílem Návštěvního řádu FK Meteor Praha VIII je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na stadionech. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou FK Meteor Praha VIII, z. s. vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto Návštěvního řádu.

 

§ 2

Sportovní areály FK Meteor Praha VIII, z. s.

1. slouží veřejnosti hlavně ke sledování fotbalových utkání. O dalším způsobu jeho využití rozhoduje výlučně jeho provozovatel FK Meteor Praha VIII, z. s.

2. Veřejnost může do objektu fotbalového areálu vstupovat pouze se souhlasem provozovatele a pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím provozovatelem tohoto stadionu, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.

3. Tento Návštěvní řád je závazný i pro všechny subjekty, které budou tento fotbalový areál využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel s FK Meteor Praha VIII, z. s, jakožto i pro hosty těchto subjektů.

4. Kromě FK Meteor Praha VIII je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto Návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR.

 

§ 3

Pobyt na stadionu

1. Na stadionu mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude ze stadionu vyveden. Při opuštění stadionu ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.

2. stadion je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno provozovatelem z organizačních důvodů jinak.

3. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném pro ně provozovatelem a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR.

4. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení případného nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout místa i v jiném sektoru. To platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení nebo během dané akce.

5. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.

 

§ 4

Vstupní kontrola

1. Každý návštěvník je při vstupu do areálu stadionu povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.

2. Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i policie jsou oprávněni prohlédnou – a to i při použití technických prostředků – osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

3. Do prostoru areálu stadionu je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu stadionu. O zákazu vnášet takové předměty do prostor stadionu je z pověření vedení FK Meteor Praha VIII oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech předseda FK nebo jim pověřená osoba.

4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu na stadion, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto Návštěvního řádu, nebude umožněn vstup. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

5. Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu na stadion legitimoval a údaje takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení Návštěvního řádu.

 

§ 5

Chování na stadionu

1. Každý návštěvník stadionu je povinen chovat se v prostoru areálu fotbalového stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení areálu a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která zde právě probíhá.

2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.

3. Návštěvníci jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostor areálu bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.

4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

§ 6

Zákazy

1. Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostor stadionu zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu :

a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,

b) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodné zbraně,

c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,

d) láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,

e) neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr,

f) ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,

g) tyče pro vlajky či transparenty,

h) mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,

i) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,

j) zvířata

k) laser ukazovátko,

l) kufry, velké tašky, batohy nebo

m) fotoaparáty, videokamery a jiné přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu provozovatele stadionu.

2. Dále je návštěvníkům zakázáno :

a) vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,

b) lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,

c) vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů),

d) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,

e) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,

f) ničit zařízení a vybavení areálu

g) bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku FK Meteor Praha VIII,

h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,

i) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat prostory areálu jinou cestou, zejména odhazováním věcí apod.

j) jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,

k) jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru areálu, tak z průběhu akce,

l) překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu.

 

3. Provozovatel je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla způsobená škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,- Kč, v maximální výši 50.000,- Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených škodních následků. Provozovatel je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup do areálů FK Meteor Praha VIII,z. s.

§ 7

Prodej a reklama

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř areálu stadionu je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem FK Meteor Praha VIII,z. s.

§ 8

Práva pořadatele / Dohled

Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce FK Meteor Praha VIII, z. s. a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie.

§ 9

Odpovědnost za škody

1. Vstup a užívání zařízení stadionu uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. FK Meteor Praha VIII, z. s. odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.

2. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit provozovateli .

§ 10

Jednání proti předpisům

1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni ze stadionu a postihnuti zákazem vstupu do areálů provozovatele. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.

2. Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti provozovateli nebo pořadateli dané akce.

3. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

§ 11

Účinnost

Tento Návštěvní řád FK Meteor Praha VIII, z. s. je účinný od soutěžního ročníku 2024/25 a platí pro sportovní areály FK Meteor Praha VIII, z. s., a) U Meteoru 29/3, Praha 8, b) Bedřichovské ul. 151/14, Praha 8, c) Tuháňská 173, Praha 9.

V Praze dne 1. 7. 2024