Pozvánka

na

členskou schůzi

FK Meteor Praha VIII, z.s.

IČ: 49626183

U Meteoru 29/3, Libeň, 180 00 Praha 8

Termín konání: 30. dubna 2024 od 17.00 hod.

Místo konání: klubovna FK Meteor Praha VIII (tribuna) pod adresou U Meteoru 29/3, Praha 8

 

Program společné členské schůze – valné hromady:

 1. Zahájení – volba orgánů členské schůze (předsedajícího, zapisovatele a dvou ověřovatelů)
 2. schválení programu
 3. změna stanov spolku
 4. odvolání předsedy a členů výboru spolku
 5. volba členů výboru spolku, a to:
 • předsedy výboru
 • místopředsedy výboru
 • tří řadových členů výboru
 1. odvolání a volba členů kontrolní komise
 2. návrh usnesení a jeho schválení
 3. závěr

 

Podstatou navrhovaných změn stanov je určení nového statutárního orgánu, kterým namísto dosavadního jednočlenného (individuálního) orgánu v podobě předsedy bude nově kolektivní orgán, a to výbor spolku složený z pěti členů, a současně i změna způsobu jednání za spolek, kdy nově by měli společně jednat dva členové výboru, z nichž vždy alespoň jeden by měl být postavení předsedy výboru nebo místopředsedy výboru.

Úplné znění návrhu stanov je všem členům spolku dostupné v sídle spolku u člena výboru spolku, pana Pavla Stehlíka.

 

V Praze dne 28. března 2024

 

za výbor spolku FK Meteor Praha VIII, z.s.

 

Pavel Stehlík, člen

Vít Bednařík, člen

Jan Fíček, člen

František Kopač, člen

 

Jmenovitý návrh kandidátů pro jednání členské schůze konané 30. 4. 2024 v zasedací místnosti budovy MČ Praha 8(bílý dům) U Meteoru 6, Praha 8 do výboru a kontrolní komise FK Meteor Praha VIII, z.s.

 Kandidáti do výboru FK

Bednařík Vít

Bušek Milan

Fíček Jan

Lněnička Ondřej

Sůra Jan

Kandidáti do kontrolní komise FK

Toma Michal

Hamalová Michaela

Žáček Pavel

Stanovy

FK Meteor Praha VIII, z.s.

ve znění schváleném dne 9. června 2022

I.

Název a sídlo

 1. Název spolku: FK Meteor Praha VIII, z.s.
 2. Sídlo spolku: U Meteoru 29/3, Libeň, 180 00 Praha 8
 3. IČ: 49626183  

(dále jen „spolek“)

II.

Účel spolku

 1. Účelem spolku, jeho hlavní činností, je na základě samosprávné a dobrovolné účasti svých členů:

 1. podpora a rozvoj sportovní, především fotbalové, činnosti členů, zejména dětí a mládeže, její systematická organizace, vedení členů k dodržování mravních zásad a norem, fair play, jakož i osvětová činnost v oblasti sportu a zdravého životního stylu;

 2. organizace, účast a provozování fotbalových soutěží řízených a pořádaných:

 • Fotbalovou asociací České republiky, IČ: 00406741;

 • PRAŽSKÝM FOTBALOVÝM SVAZEM, IČ: 70938113.

 1. K naplnění účelu spolku:

 1. spolek organizuje a zajišťuje svým členům, a i veřejnosti, využívání svých zařízení a svého vybavení;

 2. spolek organizuje tréninkový proces a soutěžní činnost svých družstev;

 3. spolek uspokojuje a chrání zájmy svých členů;

 4. spolupracuje se třetími osobami, zejména těmi, které provozují sportovní činnost.

 1. K zajištění účelu spolku spolek získává, spravuje a hospodaří s potřebnými hmotnými i nehmotnými prostředky.

 2. K podpoře svého účelu – hlavní činnosti, může spolek provozovat hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo v jiné výdělečné činnosti.

 3. Spolek je právnickou osobou, vystupující vlastním jménem a na svůj účet a odpovědnost vlastními právními jednáními.

 

III.

Členství

 1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 15 let, které podá písemnou přihlášku, ve které prohlásí, že bude dodržovat stanovy spolku a naplňovat jeho účel.

Členství je vázané na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

 1. O přijetí za člena rozhoduje výbor spolku.

 2. Spolek vede seznam svých členů, jehož vedení obstarává výbor spolku, který v něm provádí zápisy a výmazy týkající se členů. Výbor může vést seznam členů v elektronické podobě. Člen je povinen hlásit bez zbytečného odkladu změnu údajů o něm v seznamu členů vedených. Seznam členů je přístupný každému členovi spolku na jeho písemnou žádost; jinak zpřístupněn není. Seznam členů se neuveřejňuje.

 3. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Potvrzení o členství může mít podobu členského průkazu.

 4. Členství ve spolku zaniká:

 • vystoupením;

 • vyloučením;

 • úmrtím;

 • zánikem spolku;

 • dalšími způsoby uvedenými v těchto stanovách nebo v zákoně.

Se zánikem členství není spojen žádný nárok na podíl na majetku spolku.

 1. O vyloučení člena spolku rozhoduje výbor spolku. Člen může být vyloučen, jestliže porušuje členské povinnosti nebo dopustil-li se takového jednání, které je v rozporu se stanovami, či účelem spolku či poškozuje-li zájmy, dobré jméno a/nebo pověst spolku. Proti rozhodnutí o vyloučení se lze odvolat k členské schůzi spolku, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí výboru spolku o vyloučení člena. O odvolání rozhoduje členská schůze alespoň 2/3 hlasů přítomných členů.

IV.

Práva a povinnosti členů

 1. Právem člena spolku je účastnit se a podílet se na činnostech (aktivitách) spolku.

 2. Je-li člen spolku starší 18 let, má vedle práva účasti na členské schůze, též právo předkládat tam své návrhy, hlasovat, volit a být volen do orgánů spolku.

 3. Každý člen je oprávněn požadovat a dostat po orgánech spolku vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání a působnosti daného orgánu. Požaduje-li však člen spolku sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

 4. Povinností člena spolku je:

 1. dodržovat stanovy spolku a respektovat rozhodnutí jeho orgánů;

 2. platit členské příspěvky;

 3. aktivně se podílet na činnosti spolku.

V.

Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:

 1. členská schůze jako orgán nejvyšší;

 2. výbor spolku jako kolektivní statutární orgán;

 3. kontrolní komise spolku jako kolektivní orgán dohledový a kontrolní ve vztahu k hospodaření spolku a k dodržování stanov a rozhodnutí spolku.

 1. Funkční období členů volených orgánů spolku, kterými jsou výbor spolku a kontrolní komise, je pětileté.

 2. Členové volených orgánů spolku (výboru spolku a kontrolní komise), jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě.

VI.

Členská schůze a shromáždění delegátů

 1. Členské schůze se mohou účastnit všichni členové spolku; ustanovení čl. IV. odst. 2. tím není dotčeno.

 2. Členskou schůzi svolává předseda výboru – spolku nejméně jedenkrát do roka. Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou obsahující alespoň místo, čas a pořad zasedání, která se uveřejňuje v sídle spolku a jeho webových stránkách spolku (www.fkmeteorpraha.cz), a to nejméně třicet dnů před konáním členské schůze.

 3. Předseda výboru – spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo kontrolního komise.

Nesvolá-li výboru – spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

 1. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku; usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, ledaže by zákon a/nebo tyto stanovy stanovily vyšší počet (kvorum) hlasů. Každý člen spolku, který je oprávněn hlasovat, má jeden hlas.

 2. Do pravomoci (působnosti) členské schůze spolku náleží:

 1. určování hlavního zaměření činnosti spolku,

 2. rozhodování o změně stanov,

 3. volba a odvolávání členů volených orgánů spolku, a to s tím, že při volbě členů výboru spolku určí členská schůze, který z členů výboru je předsedou výboru – spolku, 1. místopředsedou výboru – spolku, 1. místopředsedou výboru – spolku, a kteří dva členové jsou řadovými členy výboru spolku,

 4. jmenování likvidátora spolku,

 5. schvalování rozpočtů a plánů na další období,

 6. rozhodování o zcizení nemovitých věcí spolku a/nebo jejich zatížení věcnými právy,

 7. rozhodování o poskytnutí či přijetí zápůjčky či úvěru, mají-li tyto být vyšší než 1.000.000,-Kč,

 8. schvalování výsledku hospodaření a účetních závěrek spolku,

 9. hodnocení činnost dalších orgánů spolku i jejich členů,

 10. rozhodování o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,

 11. rozhodování o dalších záležitostech, stanoví-li tak zákon nebo stanovy spolku.

 12. Přesáhne-li počet členů spolku 100 členů, může výkonný výbor spolku rozhodnout, že působnost členské schůze plní shromáždění delegátů. Každý delegát musí být volen stejným počtem hlasů; není-li to dobře možné, připouští se pro volbu delegátů rozumná odchylka, jejíž rozsah určí výkonný výbor, zejména s ohledem na počet členů a zajištění proporcionality jejich hlasů. Na každé shromáždění delegátů se delegáti volá zvlášť.

VII.

Výbor spolku

 1. Výbor spolku je kolektivním statutárním orgánem spolku, který za spolek činí právní jednání.

 2. V období mezi členskými schůzemi řídí a organizuje vnitřní činnost spolku výbor spolku. Výbor spolku určuje výši členských příspěvků.

 3. Výbor spolku má 5 členů a skládá se z:

 1. předsedy výboru – spolku;

 2. dvou místopředsedů výboru – 1. místopředsedy výboru – spolku a 2. místopředsedy výboru – spolku;

 3. dvou řadových členů výboru.

 1. Zasedání výboru svolává předseda výboru – spolku, a to dle potřeby. Zasedání výboru řídí předseda výboru – spolku a v případě rovnosti hlasů rozhoduje jeho hlas. Výbor spolku je schopný usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

 2. Není-li předseda výboru – spolku zvolen nebo, nemůže-li dlouhodobě vykonávat svoji funkci, vykonává jeho pravomoci (působnost) dané těmito stanovami kterýkoli z místopředsedů výboru – spolku.

VIII.

Jednání za spolek

Za spolek jednají vždy společně dva členové výboru spolku, z nichž alespoň jeden musí být ve funkci předsedy výboru – spolku nebo místopředsedy výboru – spolku.

Za spolek podepisují jednající členové výboru tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí svůj podpis.

IX.

Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise má 3 členy volené členskou schůzí. Kontrolní komise si ze svého středu volí předsedu.

 2. Kontrolní komise:

 1. dohlíží a kontroluje, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny, a zda spolek vykonává činnost v souladu se stanovami a právními předpisy,

 2. vykonává další působnost, kterou jí svěřují tyto stanovy.

Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán, jakož i výkonný výbor, popř. i členskou schůzi, nebude-li i přes upozornění dané dříve předsedovi spolku anebo výkonnému výboru, zjednána náprava.

 1. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od zaměstnanců spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

X.

Majetek a hospodaření spolku

 1. Majetek spolku se vytváří:

  1. členskými příspěvky;

  2. dobrovolnými příspěvky členů nad rámec členských příspěvků;

  3. dary třetích osob;

  4. výnosy z vlastní činnosti a majetku spolku, včetně úroků a jiných příjmů;

  5. příspěvky, dotacemi a granty od státu, samosprávných jednotek (krajů, obcí, měst a městských částí a obvodů), jakož od mezinárodních organizací či od třetích osob, zejména sportovních svazů a federací.

 2. Nezaplatí-li člen spolku členský příspěvek ve stanovené lhůtě, vyzve jej výkonný výbor, aby tak učinil v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší 15 dnů; nezaplatí-li člen spolku ani v této dodatečné lhůtě, může jej výbor spolku vyloučit.

 3. Účetním obdobím je kalendářní rok a s majetkem spolku se hospodaří a nakládá v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stejně se tak o něm i účtuje.

XI.

Trvání spolku a jeho likvidace

 1. Spolek se zřizuje na dobu neurčitou.

 2. Bude-li spolek zrušen s likvidací, vypořádá se majetek spolku (likvidační podstata), vyrovnají se dluhy věřitelům a naloží se s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace (s likvidačním zůstatkem), podle zákona, a to s tím, že nebude-li stanoveno nejvyšším orgánem jinak, pak bude-li zde likvidačního zůstatku, tak se převede rovným dílem členům spolku.

XII.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy jsou ve znění schváleném členskou schůzí konanou dne 30. dubna 2024.

 2. Spolek je právním nástupcem Tělovýchovné jednoty-sportovního klubu FC Miškovice, IČ: 47608293, sídlem Tuháňská 173, Miškovice, 196 00 Praha 9, která se spolkem fúzovala sloučením jakožto zanikající spolek.

V Praze dne 30. dubna 2024

 

…………………… v.r. předseda výboru – spolku

FK Meteor Praha VIII, z.s.