Pozvánka

na Členskou schůzi FK Meteor Praha VIII, z.s.

 

termín: středa 14. 6. 2023 od 16.45 hod

místo: v klubovně FK Meteor Praha VIII, Bedřichovská 151/14, 180 00 Praha 8

 

Program:

- zahájení

- volba návrhové komise/pracovní předsednictvo)

- schválení programu

- zpráva o činnosti výboru za uplynulé období

- zpráva o hospodaření

- zpráva kontrolní komise

- diskuse

- zpráva návrhové komise

- návrh usnesení a jeho schválení

- závěr

V Praze dne 10. 5. 2023

ing. Miloslav Volf

předseda FK v.r.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

zápis ze společné

členské schůze FK Meteor Praha VIII, z.s.

IČ: 49626183, U Meteoru 29/3, Libeň, 180 00 Praha 8

a

valné hromady Tělovýchovná jednota-sportovní klub FC Miškovice

IČ: 47608293, Tuháňská 173, Miškovice, 196 00 Praha 9

Termín konání: 9. června 2022 od 17.00 hod.

Místo konání: klubovna FK Meteor Praha VIII (tribuna) pod adresou U Meteoru 3, Praha 8

Program společné členské schůze – valné hromady:

 1. zahájení
 2. volba návrhové komise/pracovní předsednictvo
 3. volba volební a mandátové komise
 4. schválení programu
 5. rozhodnutí o fúzi spolků sloučením (FK Meteor Praha VIII, z.s. nástupnický spolek a Tělovýchovná jednota-sportovní klub FC Miškovice zanikající spolek):
 • schválení smlouvy o o fúzi)

(členům zúčastněných spolků je v jejich sídlech přístupné návrh smlouvy o fúzi, (nové) stanovy nástupnického spolku (FK Meteor Praha VIII, z.s.) a výkazy majetku a závazků obou zúčastněných spolků

 1. zpráva o činnosti spolku (statutárního orgánu) za uplynulé období
 2. zprávy o hospodaření
 3. zprávy kontrolních orgánů (revizní komise)
 4. diskuse
 5. zpráva volební a mandátové komise
 6. volba předsedy nástupnického spolku
 7. volba členů výboru a kontrolní komise nástupnického spolku
 8. zpráva volební komise o výsledku voleb
 9. zpráva návrhové komise
 10. návrh usnesení a jeho schválení
 11. závěr

K průběhu jednání – jednotlivým bodům

    1. zahájení

Jednání zahájili společně předsedové obou spolků, pan Miloslav Volf za FK Meteor Praha VIII a pan Vít Bednařík za Tělovýchovná jednota-sportovní klub FC Miškovice.

Oba uvedení předsedové konstatovali, že společná členská schůze FK Meteor Praha VIII, z.s. a valné hromady Tělovýchovná jednota-sportovní klub FC Miškovice byly řádně a včas svolány, a to oznámením pozvánkou ze dne 5.5.2022, a to s tím, že od uvedeného data byly všem členům k dispozici (zpřístupněny) všechny podklady (materiály), o nichž bude na společné členské schůzi – valné hromadě jednáno.

Poté předseda FK Meteor Praha VIII, pan Miloslav Volf konstatoval, že dnešního jednání společné členské schůzi – valné hromady se, jak vyplývá z listiny přítomných, účastní všichni členové FK Meteor Praha VIII, a to v počtu 49 členů, a je tak schopná se usnášet.

Následně předseda Tělovýchovné jednoty-sportovní klub FC Miškovice, pan Vít Bednařík uvedl, že i za Tělovýchovnou jednotu-sportovní klub FC Miškovice se dnešního jednání společné členské schůzi – valné hromady, účastní všichni členové Tělovýchovné jednoty-sportovní klub FC Miškovice, a to v počtu 49 členů, a je tak schopná usnášení.

Úvodní část uzavřel předseda FK Meteor Praha VIII, pan Miloslav Volf, že navrhl, aby na dnešní společné členské schůzi – valné hromadě bylo ve všech věcech, s výjimkou schvalování návrhu smlouvy o fúzi sloučením uzavírané mezi FK Meteor Praha VIII (nástupnický spolek) a Tělovýchovnou jednotou-sportovním klubem FC Miškovice (nástupnický spolek), bylo hlasováni (rozhodováno) společným hlasováním, včetně voleb, a to veřejným aklamačním hlasováním (zvednutím ruky).

Hlasováno o tomto usnesení:

Na společné členské schůzi (FK Meteor Praha VIII) – valné hromada (Tělovýchovná jednota-sportovní klub FC Miškovice) se ve všech záležitostech hlasuje veřejným aklamačním hlasováním (zvednutím ruky) společně, s výjimkou schvalování návrhu smlouvy o fúzi sloučením uzavíranou mezi FK Meteor Praha VIII (nástupnický spolek) a Tělovýchovnou jednotou-sportovním klubem FC Miškovice (nástupnický spolek), o níž každý z orgánů obou zúčastněných spolků hlasuje odděleně.“

PŘIJATO JEDNOMYSLNĚ

(u FK Meteor Praha VIII „pro“ 49 hlasů, u Tělovýchovné jednoty-sportovního klubu FC Miškovice „pro“ 8 hlasů – nikdo se nezdržel – nikdo nebyl „proti“)

    1. volba návrhové komise/pracovní předsednictvo

Předseda FK Meteor Praha VIII, pan Miloslav Volf, aby:

 1. návrhová komise byla složena takto:
 • Mgr. Ondřej Lněnička, předseda
 • Ing. Miloslav Volf, člen
 • Pavel Stehlík, člen
 1. pracovní předsednictvo bylo složeno takto:
 • Mgr. Ondřej Lněnička, předsedající
 • Ing. Miloslav Volf, člen
 • Pavel Stehlík, člen

Hlasováno o tomto usnesení:

Návrhová komise se volí v tomto složení:

 • Mgr. Ondřej Lněnička, předseda
 • Ing. Miloslav Volf, člen
 • Pavel Stehlík, člen

PŘIJATO – zvoleno JEDNOMYSLNĚ

(u FK Meteor Praha VIII „pro“ 49 hlasů, u Tělovýchovné jednoty-sportovního klubu FC Miškovice „pro“ 8 hlasů – nikdo se nezdržel – nikdo nebyl „proti“)

 Hlasováno o tomto usnesení:

Pracovní předsednictvo se volí v tomto složení:

 • Mgr. Ondřej Lněnička, předsedající
 • Ing. Miloslav Volf, člen
 • Pavel Stehlík, člen

PŘIJATO – zvoleno JEDNOMYSLNĚ

(u FK Meteor Praha VIII „pro“ 49 hlasů, u Tělovýchovné jednoty-sportovního klubu FC Miškovice „pro“ 8 hlasů – nikdo se nezdržel – nikdo nebyl „proti“)

 

    1. volba volební a mandátové komise

Předsedající navrhl, aby volební a mandátová komise byla složena takto:

 • Viktor Pařízek, předseda
 • Pavel Žáček, člen
 • Petr Veniger, člen

Hlasováno o tomto usnesení:

Volební a mandátovákomise se volí v tomto složení:

 • Viktor Pařízek, předseda
 • Pavel Žáček, člen
 • Petr Veniger, člen

PŘIJATO – zvoleno JEDNOMYSLNĚ

(u FK Meteor Praha VIII „pro“ 49 hlasů, u Tělovýchovné jednoty-sportovního klubu FC Miškovice „pro“ 8 hlasů – nikdo se nezdržel – nikdo nebyl „proti“)

 

    1. schválení programu

Předsedající navrhl, aby program dnešní společné členské schůze – valné hromady byl schválen v souladu s pořadem jednání uvedeným v oznámení – pozvánce ze dne 5.5.2022.

Hlasováno o tomto usnesení:

Program společné členské schůze – valné hromady:

       1. zahájení
       2. volba návrhové komise/pracovní předsednictvo
       3. volba volební a mandátové komise
       4. schválení programu
       5. rozhodnutí o fúzi spolků sloučením (FK Meteor Praha VIII, z.s. nástupnický spolek a Tělovýchovná jednota-sportovní klub FC Miškovice zanikající spolek):
 • schválení smlouvy o fúzi
       1. zpráva o činnosti spolku (statutárního orgánu) za uplynulé období
       2. zprávy o hospodaření
       3. zprávy kontrolních orgánů (revizní komise)
       4. diskuse
       5. zpráva volební a mandátové komise
       6. volba předsedy nástupnického spolku
       7. volba členů výboru a kontrolní komise nástupnického spolku
       8. zpráva volební komise o výsledku voleb
       9. zpráva návrhové komise
       10. návrh usnesení a jeho schválení
       11. závěr“

PŘIJATO JEDNOMYSLNĚ

(u FK Meteor Praha VIII „pro“ 49 hlasů, u Tělovýchovné jednoty-sportovního klubu FC Miškovice „pro“ 8 hlasů – nikdo se nezdržel – nikdo nebyl „proti“)

 

    1. rozhodnutí o fúzi spolků sloučením (FK Meteor Praha VIII, z.s. nástupnický spolek a Tělovýchovná jednota-sportovní klub FC Miškovice zanikající spolek):
 • schválení smlouvy o fúzi

Předsedající v krátkosti zmínil podstatu a smysl fúze obou spolků, a to s tím, že připomenul, že oznámení o fúzi bylo zveřejněno v Obchodním věstníku již dne 1.10.2021 pod značkou OV05357170, a poté navrhl, aby:

 • návrh smlouvy o fúzi sloučením (FK Meteor Praha VIII, z.s. coby nástupnického spolku a Tělovýchovné jednoty-sportovního klubu FC Miškovice coby zanikající spolek) byl schválen

 • byly schváleny nové stanovy spolku (nástupnického).

K uvedenému předsedající dodal, že od okamžiku uveřejnění oznámení – pozvánky o svolání dnešní společné členské schůze – valné hromady, měli všichni členové obou (zúčastněných) spolků v jejich sídlech přístupné návrh smlouvy o fúzi, (nové) stanovy nástupnického spolku (FK Meteor Praha VIII, z.s.) a výkazy majetku a závazků obou zúčastněných spolků, a že všichni členové vyslovili souhlas s tím, aby se nevyhotovovala zpráva o hospodářských i právních důvodech a důsledcích fúze.

Hlasováno odděleně členskou schůzí FK Meteor Praha VIII, z.s. o tomto usnesení:

Schvaluje se návrh smlouvy o fúzi sloučením FK Meteor Praha VIII, z.s. coby nástupnického spolku a Tělovýchovné jednoty-sportovního klubu FC Miškovice coby zanikající spolek, a to ve znění, které je přílohou zápisu z dnešní společné členské schůze – valné hromady, a s tím, že se předsedovi FK Meteor Praha VIII, z.s. ukládá smlouvu podepsat (uzavřít).“

PŘIJATO JEDNOMYSLNĚ

(u FK Meteor Praha VIII „pro“ 49 hlasů – nikdo se nezdržel – nikdo nebyl „proti“)

Hlasováno odděleně valnou hromadou Tělovýchovné jednoty-sportovního klubu FC Miškovice o tomto usnesení:

Schvaluje se návrh smlouvy o fúzi sloučením FK Meteor Praha VIII, z.s. coby nástupnického spolku a Tělovýchovné jednoty-sportovního klubu FC Miškovice coby zanikající spolek, a to ve znění, které je přílohou zápisu z dnešní společné členské schůze – valné hromady, a s tím, že se předsedovi Tělovýchovné jednoty-sportovního klubu FC Miškovice ukládá smlouvu podepsat (uzavřít).“

PŘIJATO JEDNOMYSLNĚ

(u Tělovýchovné jednoty-sportovního klubu FC Miškovice „pro“ 8 hlasů – nikdo se nezdržel – nikdo nebyl „proti“)

Hlasováno o tomto usnesení:

Společná členská schůze – valná hromada schvaluje nové znění stanov spolku (nástupnického), a to ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.“

PŘIJATO JEDNOMYSLNĚ

(u FK Meteor Praha VIII „pro“ 49 hlasů, u Tělovýchovné jednoty-sportovního klubu FC Miškovice „pro“ 8 hlasů – nikdo se nezdržel – nikdo nebyl „proti“)

    1. zpráva o činnosti spolku (statutárního orgánu) za uplynulé období

Předsedající přednesl zprávy o činnosti obou spolků (jejich statutárních orgánů) za uplynulé období. Zprávy o činnosti spolků jsou uloženy v archivech klubů.

Hlasováno o tomto usnesení:

Společná členská schůze – valná hromada bere na vědomí zprávy o činnosti obou spolků (jejich statutárních orgánů) za uplynulé období.“

PŘIJATO JEDNOMYSLNĚ

(u FK Meteor Praha VIII „pro“ 49 hlasů, u Tělovýchovné jednoty-sportovního klubu FC Miškovice „pro“ 8 hlasů – nikdo se nezdržel – nikdo nebyl „proti“)

 

    1. zprávy o hospodaření

Předsedající předal slovo postupně slovo předsedům obou spolků, kteří postupně přednesli zprávy o činnosti obou spolků za uplynulé období. Zprávy jsou přílohami tohoto zápisu.

Hlasováno o tomto usnesení:

Společná členská schůze – valná hromada bere na vědomí zprávy o činnosti obou spolků za uplynulé období.“

PŘIJATO JEDNOMYSLNĚ

(u FK Meteor Praha VIII „pro“ 49 hlasů, u Tělovýchovné jednoty-sportovního klubu FC Miškovice „pro“ 8 hlasů – nikdo se nezdržel – nikdo nebyl „proti“)

 

    1. zprávy kontrolních orgánů (revizní komise)

Předsedající předal slovo postupně slovo předsedům kontrolních orgánů obou spolků, kteří postupně přednesli zprávy kontrolních orgánů. Zprávy obou kontrolních orgánů jsou uloženy v archivech klubů.

Hlasováno o tomto usnesení:

Společná členská schůze – valná hromada bere na vědomí zprávy kontrolních orgánů obou spolků.“

PŘIJATO – zvoleno JEDNOMYSLNĚ

(u FK Meteor Praha VIII „pro“ 49 hlasů, u Tělovýchovné jednoty-sportovního klubu FC Miškovice „pro“ 8 hlasů – nikdo se nezdržel – nikdo nebyl „proti“)

 

    1. diskuse

V rámci diskuze nebylo žádných příspěvků.

    1. zpráva volební a mandátové komise

Předsedající předal slovo předsedovi volební a mandátové komise, který přednesl zprávu obsahující informace o tom, že jsou přítomni všichni členové obou spolků, nejvyšší orgány obou spolků jsou schopné usnášení, a že v souladu s rozhodnutím dnešní společné členské schůze – valné hromady bude hlasováno veřejným aklamačním hlasováním (zvednutím ruky).

    1. volba předsedy nástupnického spolku

Předsedající předal slovo předsedovi volební a mandátové komise, který uvedl, že doposud jen jeden návrh na volbu předsedy FK Meteor Praha VIII, kterým se žádá zvolit předsedou spolku pana Ing. Miloslava Volfa, dat. nar. 12. 10. 1952.

Dotázal se, zda je ještě nějaký jiný návrh, a protože tomu tak nebyl, přistoupil k volbě a dal o jediném předloženém návrhu hlasovat

Hlasováno o tomto usnesení:

Společná členská schůze – valná hromada volí předsedou FK Meteor Praha VIII pana Ing. Miloslava Volfa, dat. nar. 12. 10. 1952

PŘIJATO – zvoleno JEDNOMYSLNĚ

(u FK Meteor Praha VIII „pro“ 49 hlasů, u Tělovýchovné jednoty-sportovního klubu FC Miškovice „pro“ 8 hlasů – nikdo se nezdržel – nikdo nebyl „proti“)

 

    1. volba členů výboru a kontrolní komise nástupnického spolku

Předsedající předal slovo předsedovi volební komise, který uvedl, že doposud obdržel tyto návrhy na volbu členů výboru spolku (nástupnického), kterými se žádá zvolit:

 1. za členy výboru tyto osoby:

 • Pavla Stehlíka, dat. nar. 7. 3. 1953

 • Víta Bednaříka, dat. nar. 11. 8. 1976

 • Jana Fíčka, dat. nar. 10. 4. 1979

 • Františka Kopače, dat. nar. 6. 2. 1951

 1. za členy kontrolní komise tyto osoby

 • Pavla Žáčka, dat. nar. 18. 12. 1973

 • Tomáše Burminova, dat. nar. 9. 9. 1975

 • Viléma Burminova, dat. nar. 24. 10. 48

Dotázal se, zda je ještě nějaký jiný návrh, a protože tomu tak nebyl, přistoupil postupně k volbě jednotlivých osob.

Hlasováno o tomto usnesení:

Společná členská schůze – valná hromada volí členem výboru FK Meteor Praha VIII pana Pavla Stehlíka, dat. nar. 7. 3. 1953

PŘIJATO – zvoleno JEDNOMYSLNĚ

(u FK Meteor Praha VIII „pro“ 49 hlasů, u Tělovýchovné jednoty-sportovního klubu FC Miškovice „pro“ 8 hlasů – nikdo se nezdržel – nikdo nebyl „proti“)

Hlasováno o tomto usnesení:

Společná členská schůze – valná hromada volí členem výboru FK Meteor Praha VIII pana Víta Bednaříka, dat. nar. 11. 8. 1976

PŘIJATO – zvoleno JEDNOMYSLNĚ

(u FK Meteor Praha VIII „pro“ 49 hlasů, u Tělovýchovné jednoty-sportovního klubu FC Miškovice „pro“ 8 hlasů – nikdo se nezdržel – nikdo nebyl „proti“)

Hlasováno o tomto usnesení:

Společná členská schůze – valná hromada volí členem výboru FK Meteor Praha VIII pana Jana Fíčka, dat. nar. 10. 4. 1979

PŘIJATO – zvoleno JEDNOMYSLNĚ

(u FK Meteor Praha VIII „pro“ 49 hlasů, u Tělovýchovné jednoty-sportovního klubu FC Miškovice „pro“ 8 hlasů – nikdo se nezdržel – nikdo nebyl „proti“)

Hlasováno o tomto usnesení:

Společná členská schůze – valná hromada volí členem kontrolní komise FK Meteor Praha VIII pana Františka Kopače, dat. nar. 6. 2. 1951

PŘIJATO – zvoleno JEDNOMYSLNĚ

(u FK Meteor Praha VIII „pro“ 49 hlasů, u Tělovýchovné jednoty-sportovního klubu FC Miškovice „pro“ 8 hlasů – nikdo se nezdržel – nikdo nebyl „proti“)

Hlasováno o tomto usnesení:

Společná členská schůze – valná hromada volí členem kontrolní komise FK Meteor Praha VIII pana Pavla Žáčka, dat. nar. 18. 12. 1973

PŘIJATO – zvoleno JEDNOMYSLNĚ

(u FK Meteor Praha VIII „pro“ 49 hlasů, u Tělovýchovné jednoty-sportovního klubu FC Miškovice „pro“ 8 hlasů – nikdo se nezdržel – nikdo nebyl „proti“)

Hlasováno o tomto usnesení:

Společná členská schůze – valná hromada volí členem kontrolní komise FK Meteor Praha VIII pana Tomáše Burminova, dat. nar. 9. 9. 1975

PŘIJATO – zvoleno JEDNOMYSLNĚ

(u FK Meteor Praha VIII „pro“ 49 hlasů, u Tělovýchovné jednoty-sportovního klubu FC Miškovice „pro“ 8 hlasů – nikdo se nezdržel – nikdo nebyl „proti“)

 Hlasováno o tomto usnesení:

Společná členská schůze – valná hromada volí členem kontrolní komise FK Meteor Praha VIII pana Viléma Burminova, dat. nar. 24. 10. 1948

PŘIJATO – zvoleno JEDNOMYSLNĚ

(u FK Meteor Praha VIII „pro“ 49 hlasů, u Tělovýchovné jednoty-sportovního klubu FC Miškovice „pro“ 8 hlasů – nikdo se nezdržel – nikdo nebyl „proti“)

 

    1. zpráva volební komise o výsledku voleb

Předsedající předal slovo předsedovi volební komise, aby přednesl zprávu o výsledku uskutečněných voleb, jejímž obsahem bylo konstatování, že všichni navržení byli řádně zvoleni, a to hlasy všech členů obou zúčastněných spolků.

    1. zpráva návrhové komise

Předsedající předal slovo předsedovi návrhové komise, aby přednesl zprávu, ve které zrekapituloval průběh dnešní společné členské schůze – valné hromady obou zúčastněných spolků.

    1. návrh usnesení a jeho schválení

Předsedající poté vyzval předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh usnesení:

Společná členská schůze a valná hromada:

 1. vzala na vědomí:

 • zprávu volební a mandátové komise a návrhové komise;

 • zprávy o činnosti obou zúčastněných spolků za uplynulé období;

 • zprávy o hospodaření obou zúčastněných spolků;

 • zprávy kontrolních orgánů obou zúčastněných spolků;

 1. schválila:

 • návrh smlouvy o fúzi sloučením (FK Meteor Praha VIII, z.s. coby nástupnického spolku a Tělovýchovné jednoty-sportovního klubu FC Miškovice coby zanikající spolek);

 • nové stanovy FK Meteor Praha VIII, z.s. jako nástupnického spolku;

 1. zvolila na pětileté funkční období:

 • předsedou FK Meteor Praha VIII, z.s. pana Ing. Miloslava Volfa

 • členy výboru spolku pány Pavla Stehlíka, Víta Bednaříka, Jana Fíčka a Františka Kopače,

 • členy kontrolní komise pány Pavla Žáčka, Tomáše Burminova a Viléma Burminova;

 1. schvaluje návrh rozpočtu na další období (do konce roku 2022);

 2. vyslovuje souhlas s tím, aby:

 • statutární orgán mohl při případné investici pro potřeby spolku jednorázově použít disponibilní prostředky spolku do potřebné výše;

 • v případě vhodnosti či ekonomické potřeby založila obchodní společnost a držel na ní účast, a to buď 100% nebo za účasti dalších osob (společníků);

 1. ukládá:

 • předsedovi spolku, svolat v co nejkratší lhůtě nově zvolený výbor za účelem přerozdělení kompetencí souvisejících se zabezpečením chodu klubu.

 • nově zvolené kontrolní komisi spolku, aby si v co nejkratší lhůtě zvolila ze svého středu předsedu a na nejbližším zasedání o volbě informovala výbor spolku;

 • nově zvoleným orgánům, ale i trenérům spolku, aby ještě s větším úsilím napomáhali při výchově a dalším zkvalitňování práce s mládeží, která je stále prioritou spolku zejména s ohledem na dlouhodobé zařazení spolku, jakožto fotbalového klubu, do koncepce rozvoje mládežnické kopané FAČR;

 • všem členům spolku, aby i v nastávajícím období s maximálním úsilím pomáhali při zabezpečování úkolů, které členská schůze stanovila jak po sportovní, tak i ekonomické stránce;

 • všem členům spolku, aby se co nejlépe starali o majetek spolku, na kterém, nebo s kterým na spolkových sportovištích pracují a aby svým vzorným vystupováním reprezentovali spolek nejen na sportovištích ale i na veřejnosti.“

Hlasováno o usnesení v předneseném znění.

PŘIJATO JEDNOMYSLNĚ

(u FK Meteor Praha VIII „pro“ 49 hlasů, u Tělovýchovné jednoty-sportovního klubu FC Miškovice „pro“ 8 hlasů – nikdo se nezdržel – nikdo nebyl „proti“)

 

    1. závěr

Předsedající konstatoval, že program dnešního jednání byl vyčerpán, poděkoval přítomným za věcný přístup a jednání ukončil v 18:30.

 

V Praze dne 9. června 2022

Ing. Miloslav Volf v.r. předseda FK Meteor Praha VIII, z.s.

Mgr. Ondřej Lněnička, předseda společné členské schůze – valné hromady

 

Pavel Stehlík, zapisovatel

 

 

Usnesení z mimořádné členské schůze

FK Meteor Praha VIII, z.s., U Meteoru 3, 180 00 Praha 8, IČO: 49626183

konané dne 25. 6. 2020 v salonku restaurace, U Meteoru 3, 180 00 Praha 8

Mimořádné členské schůze FK Meteor Praha VIII se zúčastnilo 31 členů klubu starších 18ti let(viz archivovaná prezenční listina).

Členská schůze:

A) Bere na vědomí:

- zprávu o činnosti výboru za uplynulé období

B) Schvaluje:

1) zprávu mandátové komise

2) Výroční zprávu za rok 2019

3) zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu tak jak byla přednesena předsedou FK p. Volfem

4) zprávu Revizní komise přednesenou předsedou RK p. V. Burminovem

5) členské příspěvky pro soutěžní ročník 2020/2021 ve výši:

a) členové starší 70ti let – 0,- Kč,

b) členové důchodci do 70ti let 200,- Kč/rok

c) neaktivní členové klubu(před důchodovým věkem) 500,- Kč/rok

d) aktivní členové klubu nad 18 let(trenéři, hráči) 2 000,- Kč/rok

6) zprávu volební komise

7) odvolání dosavadních členů KK p. A. Hájka a I. Čtvrtečku

8) do konce volebního období(červen 2021) za členy KK p. Lubomíra Felixe a Pavla Žáčka.

9) případné sloučení FK Meteor Praha VIII z.s. a FC Miškovice v jeden klub FK Meteor Praha VIII, z.s.

C) souhlasí:

1) aby na základě rozhodnutí Valných hromad(členských schůzí) FK Meteor Praha VIII, z.s. a FC

Miškovice z.s. pokračoval výbor FK Meteor Praha VIII, z.s. v dokončení sloučení obou klubů v jeden,

který ponese název FK Meteor Praha VIII, z.s.

2) aby VV FK mohl při případné nutné investici pro potřeby klubu jednorázově použít

finanční částku do potřebné výše.

3) s případnou další půjčkou při realizaci nákupu potřebných pozemků od MHMP.

4) aby v případě potřeby či ekonomické výhodnosti založila obchodní společnost, buď samostatnou nebo

s účastí spolku.

D) Ukládá:

- VV aby na základě rozhodnutí členských schůzí FK Meteor Praha VIII, z.s. a FC Miškovice z.s.

pokračoval ve vzájemných jednáních a připravil nezbytné podklady pro sloučení obou klubů v jeden,

který ponese název FK Meteor Praha VIII, z.s.

- všem členům FK aby ještě s větším úsilím napomáhali při výchově a dalším zkvalitňování práce s

mládeží, která je stále prioritou klubu zejména s ohledem na dlouhodobé zařazení FK do koncepce

rozvoje mládežnické kopané MŠMT a FAČR v rámci SpSM.

- všem členům FK aby i v nastávajícím období s maximálním úsilím pomáhali při zabezpečování

úkolů, které členská schůze stanovila jak po sportovní, tak i ekonomické stránce.

- ukládá všem členům FK aby se co nejlépe starali o majetek klubu, na kterém, nebo s kterým na našich

sportovištích pracují a aby svým vzorným vystupováním reprezentovali klub nejen na sportovištích ale i

na veřejnosti.

členové návrhové komise: P. Stehlík, V. Burminov, M. Volf

V Praze dne 25. 6. 2020

zpracoval P. Stehlík

 

 

Usnesení řádné valné hromady

FK Meteor Praha VIII, U Meteoru 3, 180 00 Praha 8, IČO: 49626183

konané dne 31. 5. 2016 v klubovně FK Meteor Praha VIII(tribuna), U Meteoru 3, 180 00 Praha 8

Valné hromady FK Meteor Praha VIII se zúčastnilo 33 z celkového počtu 58 členů klubu starších 18ti let, což představuje 56,90%(viz archivovaná prezenční listina).

Valná hromada:

A) Bere na vědomí:

- zprávu o činnosti výboru za uplynulé období

B) Schvaluje:

1) zprávu mandátové komise

2) zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu tak jak byla přednesena předsedou FK p. Volfem

3) zprávu Revizní komise přednesenou předsedou RK p. Hájkem

4) členské příspěvky ve výši:

a) členové starší 70ti let – 0,- Kč,

b) členové důchodci do 70ti let 200,- Kč/rok

c) neaktivní členové klubu(před důchodovým věkem) 500,- Kč/rok

d) aktivní členové klubu nad 18 let(trenéři, hráči) 2 000,- Kč/rok

5) změnu

a) názvu klubu z Fotbalový klub Meteor Praha VIII na FK Meteor Praha VIII, z.s.

b) adresy sídla FK z Zenklova 37/2, 180 00 Praha 8 na U Meteoru 3, 180 00 Praha 8.

c) nové stanovy FK v předloženém znění.

6) zprávu volební komise.

VH zvolila na další pětileté období:

a) za předsedu FK ing. Miloslava Volfa, který z titulu své funkce bude po celé volební období

zastupovat klub i při jednání navenek. V případě jeho nepřítomnosti to bude jim pověřený člen

VV.

b) VV FK ve složení: ing. Miloslav Volf, Pavel Stehlík, ing. Karel Tůma.

c) KK FK ve složení: Aleš Hájek, Vilém Burminov, Ilja Čtvrtečka.

C) souhlasí s tím:

1) aby VV FK mohl při případné nutné investici pro potřeby klubu jednorázově použít

finanční částku do potřebné výše.

2) aby v případě potřeby či ekonomické výhodnosti založila obchodní společnost, buď samostatnou nebo

s účastí spolku.

D) Ukládá:

- předsedovi FK, svolat v co nejkratší lhůtě nově zvolený VV za účelem přerozdělení kompetencí

souvisejících se zabezpečením chodu klubu.

- ukládá nově zvolené kontrolní komisi FK, aby si v co nejkratší lhůtě zvolila ze svého středu předsedu

a na nejbližším zasedání o volbě informovala VV FK.

- ukládá nově zvoleným orgánům, ale i trenérům FK aby ještě s větším úsilím napomáhali při výchově

a dalším zkvalitňování práce s mládeží, která je stále prioritou klubu zejména s ohledem na dlouhodobé

zařazení FK do koncepce rozvoje mládežnické kopané MŠMT a FAČR v rámci SpSM a SCM.

- ukládá všem členům FK aby i v nastávajícím období s maximálním úsilím pomáhali při zabezpečování

úkolů, které VH stanovila jak po sportovní, tak i ekonomické stránce.

- ukládá všem členům FK aby se co nejlépe starali o majetek klubu, na kterém, nebo s kterým na našich

sportovištích pracují a aby svým vzorným vystupováním reprezentovali klub nejen na sportovištích ale i

na veřejnosti.

V Praze dne 31. 5. 2016

Usnesení zpracoval P. Stehlík

členové návrhové komise: P. Stehlík, A. Hájek, M. Volf