oznámení o svolání – Pozvánka

na

společnou

členskou schůzi FK Meteor Praha VIII, z.s.

IČ: 49626183

U Meteoru 29/3, Libeň, 180 00 Praha 8

a

valnou hromaduTělovýchovná jednota-sportovní klub FC Miškovice

IČ: 47608293

Tuháňská 173, Miškovice, 196 00 Praha 9

Termín konání: 9. června 2022 od 17.00 hod.

Místo konání: klubovna FK Meteor Praha VIII (tribuna) pod adresou U Meteoru 3, Praha 8

 

Program společné členské schůze – valné hromady:

 1. zahájení
 2. volba návrhové komise/pracovní předsednictvo
 3. volba volební a mandátové komise
 4. schválení programu
 5. rozhodnutí o fúzi spolků sloučením (FK Meteor Praha VIII, z.s. nástupnický spolek a Tělovýchovná jednota-sportovní klub FC Miškovice zanikající spolek):
 • schválení smlouvy o o fúzi.

Členům zúčastněných spolků je v jejich sídlech přístupné: návrh smlouvy o fúzi, stanovy nástupnického spolku (FK Meteor Praha VIII, z.s.) a výkazy majetku a závazků obou zúčastněných spolků

 1. zpráva o činnosti spolku (statutárního orgánu) za uplynulé období
 2. zprávy o hospodaření
 3. zprávy kontrolních orgánů (revizní komise)
 4. diskuse
 5. zpráva volební a mandátové komise
 6. volba předsedy nástupnického spolku
 7. volba členů výboru a kontrolní komise nástupnického spolku
 8. zpráva volební komise o výsledku voleb
 9. zpráva návrhové komise
 10. návrh usnesení a jeho schválení
 11. závěr

 

Nebude-li členská schůze a/nebo valná hromada na svém zasedání schopna usnášet se ani do 60 min. po svém zahájení, svolává se na den 9. června 2022 od 18.00 hod. do klubovny FK Meteor Praha VIII (tribuna) pod adresou U Meteoru 3, 180 00 Praha 8 náhradní společná členská schůze a valná hromada obou spolků, a to se stejným programem jednání, jak se výše podává.

 

V Praze dne 5. května 2022

ing. Miloslav Volf v.r.

předseda FK Meteor Praha VIII, z.s. za výbor spolku

Vít Bednařík v.r.

předseda Tělovýchovná jednota-sportovní klub FC Miškovice ¨za radu spolku